Cookie beleid Heksenberg-NEC

De website van Heksenberg-NEC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Preventie en integriteitsbeleid

Preventie en integriteitsbeleid

Preventie en integriteitsbeleid

Bij Heksenberg-NEC gaan we voor een sociale en veilige sportomgeving
Bekijk het preventie en integriteitsbeleid

Heksenberg-NEC staat voor een sociale en veilige sportomgeving 
Daarom zijn er algemene gedragsregels opgesteld voor begeleiders (trainers, leiders, verzorgers, overige 
begeleiders) 
*Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke 
sancties volgen vanuit de sportbond. 
*De begeleider draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen. 
*De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid 
aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de 
sportbeoefening. 
*De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de 
sporter. 
*Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn 
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
*De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het 
geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
*De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan 
ook. 
*De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met 
de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

Kleedkamerbeleid: 
*Vanaf de O11 pupillen wordt van de kinderen verwacht dat ze zichzelf om kunnen kleden. Ouders gaan dus 
niet meer mee naar de kleedkamers. 
*Zorg ervoor dat een leider of trainer nóóit alleen in de kleedkamer is met de speler(s), als er begeleiding in 
de kleedkamer nodig is dan minimaal 2 begeleiders, tenzij alleen het eigen kind nog in de kleedkamer 
aanwezig is. 
*De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade 
en (macht)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen 
van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te 
werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
*De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de 
sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
*De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is 
betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels 
zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
*In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van 
de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij twijfel kan altijd overleg worden gehouden met de 
vertrouwenspersonen. 
*In geval van signaleren van (mogelijke) overtredingen van de gedragsregels draagt de begeleider zorg voor 
inschakeling van de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

Normen en waarden 
*Heksenberg-NEC neemt als vereniging een belangrijke maatschappelijke positie in met als opdracht een 
bijdrage te leveren aan de sportieve, maar ook aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leden. 
De vereniging wil verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht. 
*Binnen de invloedsfeer van onze vereniging staan wij voor een preventief en correctief beleid. Het beleid is 
erop gericht om excessen te voorkomen, maar mochten ze voorkomen om consequent handelend op te 
treden. Het moet duidelijk zijn, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld binnen Heksenberg-NEC niet 
kan en niet zal worden getolereerd. 
*Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden, supporters en 
gasten zich dienen te houden en waarop de vereniging ze kan aanspreken. 
*Correctief beleid voert de vereniging uit indien leden, supporters en gasten zich schuldig maken aan 
overtreding van de gedragsregels en zal in voorkomende gevallen sancties opleggen. 
*Bij iedere nieuwe aanmelding van begeleiding zullen deze gedragsregels worden voorgelegd.

Bestuursleden, commissieleden, trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie. 
*Zij dragen zorg voor een open communicatie, voeren hun taken naar vermogen zo goed en correct mogelijk 
uit, geven voldoende en betrouwbare informatie en toelichting op hun beslissingen en zijn bereid om eerlijk 
over problemen te praten en te zoeken naar reële oplossingen. Zij nemen klachten serieus. Zij nemen 
passende maatregelen bij geconstateerd ongewenst gedrag, maar tonen ook waardering bij goed gedrag. 
Vertrouwenscontactpersoon; 
Leden kunnen indien hiertoe aanleiding is contact leggen met een vertrouwenscontactpersoon en wel de 
heer Henk Wittekoek, Quantum Leap, [email protected] 06-50520152 
Bestuur Heksenberg-NEC 
September-November 2021
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!